სვანეთი

aeroporti –daxvedra 1 dRe

dabinaveba sastumroSi

vaxSami

 

sastumro 10:00 2dRe

sauzme

 •         Tbilisis RirSesaniSnaobebi
 •         samebis sakaTedro taZari
 •         metexis taZari
 •         nariyala
 •         Tbilisis cnobili abanoebi
 •         tradiciuli qarTuli sufra
 •         sioni
 •         Sardenze gaseirneba
 •         suvenirebis SeZena
 •         sastumro –vaxaSami
 •         Tavisufali dro
 •         survilisamebr aris SesaZlebeli SerCeva kafe-baris
 •         Ramis Tbilisi

 

 

sastumro 10:00 3 dRe

sauzme

 •         mcxeTa RirsesaniSnaobebi
 •         jvris monasteri
 •         sveticxovlis taZari
 •         wm.ninos dedaTa monasteri
 •         mama gabrielis saflavTan miaxloveba
 •         tradiciuli qarTuli sufra
 •         dabruneba TbilisSi
 •         gaseirneba rusTavelis prospeqtze
 •         sastumro vaxSami

 

 

sastumro 10:00 4 dRe paraskevi

sauzme

gadafrena mestiaSi

kanaduri aviakompania

saojaxo sastumroSi ganTavseba

samjeradi kveba

mestiis RirSesaniSnaoba

saTxilamuro kompleqsi

tradiciuli kerZebis dagemovneba

 

 

kvira gamofrena mestiidan  6 dRe

ganTavseba sastumroSi

Tavisufali dro

Tbilisi – sastumro 7 dRe

aeroporti -- transferi

 

 

ტურისღირებულებაშიშედის:
აეროპორტისტრანსფერი
ტრანსპორტირება  
ექსკურსია-მძღოლი
სასტუმრო (ქალაქებში) 
სასტუმროსახლი (პროვინციებში)
3-ჯერადიკვება
მუზეუმებისბილეთები

suveniri