ავტო ტური ლიტვაში

turistuli kompania medea Treveli gTavazobT avto-turs litvaSi:

turis xangrZlivoba -7 dRe;

 

saagentos momsaxureobaSi Sedis:

transferi aeroporti-sastumro; sastumro-aeroporti;

ganTavseba sastumro marCulonisSi;

transferi SualaiSi –avtomanqanebis bazroba;

Sesabamisi dokumentacia:

saemigracio momsaxureoba;

sakonsulo momsaxureoba;

sakonsulo gadasaxadi;

sazRvargareTis pasporti;

bolo 3wlis ganmavlobaSi ucxoeTis romelime qveyanaSi namyofoba; qsero;

bankis cnoba sadac unda iyos asaxuli ucxouri valutis an erovnuli valutis soliduri Tanxa;

samsaxuris cnoba; an mZRolis mowmoba;

an raime biznesis damadasturebeli dokumenti;

saagentos damatebiTi momsaxureoba:

savizo onlain anketis Sevseba;

samogzauro dazRveva;

avia-bileTi Tbilisi-vilniusi;

2foto suraTi;

yvela aucilebeli dokumentaciis Targmani da qsero;

aseve damatebiTi dokumentacia ojaxuri mdgomareobis Sesaxeb;