რომანტიული ტური

romantiuli turi

 

aeroporti –daxvedra 1 dRe

dabinaveba sastumroSi

vaxSami

 

sastumro 10:00 2dRe

sauzme

 •         Tbilisis RirSesaniSnaobebi
 •         mama daviTis eklesia
 •         bomboras atraqcioni
 •         samebis sakaTedro taZari
 •         metexis taZari
 •         Sardenze gaseirneba
 •         siyvarulis xidi
 •         Tbilisis cnobili abanoebi
 •         tradiciuli qarTuli sufra
 •         sioni
 •         anCisxati
 •         sastumro –vaxaSami
 •         Tavisufali dro
 •         survilisamebr aris SesaZlebeli SerCeva kafe-baris
 •         Ramis Tbilisi
 •         gaseirneba rusTavelis prospeqtze

 

 

sastumro 10:00 3 dRe

sauzme

 •         mcxeTa RirsesaniSnaobebi
 •         jvris monasteri
 •         sveticxovlis taZari
 •         wm.ninos dedaTa monasteri
 •         mama gabrielis saflavTan miaxloveba
 •         tradiciuli qarTuli sufra
 •         siRnaris RirSesaniSnaobebi
 •         faitoniT gaseirneba
 •         sastumroSi ganTavseba

 

siRnaRi – siyvarulad wodebuli qalaqi

saojaxo sastumro 10:00  

 

ganTavseba sastumroSi     yvareli  4dRe

sastumro “yvarlis tba” samjeradi kveba

samjeradi kveba Sveduri magida, qarTul-evropuli samzareulo.

samTo velosipedi

wylis velosipedi

gaseirneba naviT.

 

yvareli    5 dRe

sastumro “baRebi”

ToneSi puris Cacxoba;

CurCxelebis amovleba;

aryis gamoxda;

mwvadebis Sewva;

korporacia “qinZmaraulis” Rvinoebis dagemovneba

 

 

yvareli 6 dRe

dabruneba TbilisSi

qarTuli tradiciuli sufra

sastumro Tbilisi

 

Tbilisi – sastumro 7 dRe

aeroporti -- transferi

 

ტურისღირებულებაშიშედის:

 

1. სასტუმროშიგანთავსება;
2. კვება (ტურისტულიმარშრუტისგათვალისწინებით);
3. ტრანსფერისრულიპროგრამისმიხედვით;
4. გიდისმომსახურება;
5. ჯგუფისხელმძღვანელისმომსახურება;
6. მუზეუმისმოსაკრებელი;
7. ტრანსპორტირება (კომფორტულიმიკროავტობუსიანჯიპი);
8. სადაზღევოპოლისი;
9. უალკოჰოლოსასმელები;
10. სახელმწიფომოსაკრებელი;
11. სუვენირები (ღიაბარათებისაქართველოსღირშესანიშნაობებით);